978905741482

grid-view list-view
 • Stervende gesproken. Zeven preken over de kruiswoorden.

  14.95 Auteur: Smits, Ds. C.
  Uitgever: De Schatkamer - Rumpt 2021

  Gebonden, 134 blz. NIEUW!
  1. Jezus’ bede voor Zijn vijanden (Lukas 23 vers 34: En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen)
  2. De poort van het nieuwe Paradijs Gods geopend voor een erfwachter van de hel (Lukas 23 vers 40-43:
  Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben; maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.)
  3. De erflating der liefde (Johannes 19 vers 25-27: En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder en Zijner moeders zuster, Maria, Klopas’ vrouw, en Maria Magdaléna. Jezus nu, ziende Zijn moeder, en den discipel dien Hij liefhad, daarbij staande, zeide tot Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. Daarna zeide Hij tot den discipel: Zie, uw moeder. En van die ure aan nam haar de discipel in zijn huis.)
  4. De diepste klacht van de Man van smarten (Matthéüs 27 vers 45-46: En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe. En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem, zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI? Dat is: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?)
  5. Het vijfde kruiswoord (Johannes 19 vers 28-29: Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld worden, zeide: Mij dorst. Er stond dan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik, en omlegden ze met hysop, en brachten ze aan Zijn mond.)
  6. Een woord van overwinning (Johannes 19 vers 30: Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht; en het hoofd buigende, gaf den geest.)
  7. De waardigheid van Christus’ verheerlijking (Lukas 23 vers 45b-46: En het voorhangsel des tempels scheurde middendoor. En Jezus roepende met grote stem, zeide: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest.)

  In winkelmand