Biblia, dat is De Gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh-Mog. Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick overgeset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druck-fauten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonden worden.

125.00

REPRINT De Banier – Utrecht z.j. (1, 26) 332, (2) 144, (15) 169, (2) 70 folia. Leer met ribben, stempels, sloten en beslag, Folioformaat. H. 38, x B. 28 x D. 10,5 cm. (met 6 kaarten van Nicolaes Visscher en Gravures van J. Luyken) Nieuwe drukletter.

Auteur: BIJBEL
Uitgever: S. van Velzen Jr. - Kampen 1868

1 op voorraad