9789462789005

grid-view list-view
 • Op de Steenrots gegrond. 52 meditaties.

  14.95 Auteur: Schot, Ds. A.
  Uitgever: De Banier, 2016

  Gebonden, 172 blz. NIEUW!
  Deze bundel bevat 52 meditaties. De titel is ontleend aan de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. Alleen het huis van de wijze bouwer bleef staan ‘want het was op de steenrots gegrond’. De auteur heeft geen andere begeerte dan te verdiepen en te bouwen op de Steenrots Christus. In de meditaties klinkt duidelijk de oproep door om de Heere te zoeken. Ook is er onderwijs in te vinden omtrent de leidingen die de Heere met Zijn kinderen houdt.

  – De oude paden en de goede weg, Jeremia 6:16
  – Zalig zijn die treuren, Mattheus 5:4
  – Zalig zijn de reinen van hart, Mattheus 5:8
  – Zoek eerst het Koninkrijk Gods, Mattheus 6:33
  – Strijd om in te gaan, Lukas 13: 23 en 24
  – Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een koopman, Mattheus 13: 45 en 46
  – Een biddende moeder, Mattheus 15:22m
  – En verhindert ze niet, Markus 10:14b
  – Biddag, 1 Kronieken 4:9 en 10
  – Ik en gij, Johannes 14:19
  – Het geluid van de zee en de watergolven, Lukas 21:25 en 26
  – Staande als geslacht, Openbaring 5:6
  – Jezus en de jongeling, Markus 14:50 en 51a
  – Het opschrift van Jezus’ beschuldiging, Johannes 19:19
  – De dagen verlengd, Jesaja 53:10m
  – Betere dingen, Hebreeën 12:24b
  – Een gebed om bewaring, Psalm 17:8a
  – De rotssteen Davids, Psalm 61:3
  – Maar de Heere denkt aan mij, Psalm 40:18a
  – Het dal van Achor, Hosea 2:14m
  – De verwachting van de kerk na hemelvaart, Handelingen 1:4m
  – Ik zal genieten, Jesaja 44:3a
  – De ambtelijke bediening van Christus, Efeze 4:10-12
  – Geloofsbelijdenis, Romeinen 10:8-10
  – De genezing van de kreupele, Handelingen 3:6b
  – De te prediken Naam, Handelingen 4:12
  – De bekering van Saulus, Handelingen 9:4b
  – Saulus toch onder de discipelen, Handelingen 9:27a
  – Verzoeking, Mattheus 4:8a
  – Een bange vraag, Handelingen 16:30b
  – De ware Levensbron, Spreuken 8:35
  – Gode de eer van alle dingen, Romeinen 11:36a
  – Een liefdevolle vermaning, Romeinen 12:2a
  – De lofzang is in stilheid tot U, Psalm 65:10a
  – Waarheid in het binnenste, Psalm 51:8
  – Ingaan in het Koninkrijk, Mattheus 5:20
  – Het huis op de steenrots, Lukas 6:48b
  – Licht in de duisternis, Psalm 112:4a
  – Verzoening gevonden, Job 33: 23 en 24
  – De verkondiging van de dood des Heeren, 1 Korinthe 11:26
  – De goede Herder , Johannes 10:11
  – De krachten vernieuwd, Jesaja 40:31
  – Een liefdevolle vermaning tot onderlinge hulp, Galaten 6:2a
  – Hervormingsdag, Spreuken 10:7
  – Tot de getuigenis, Jesaja 8:20
  – Totdat Christus een gestalte in u krijge, Galaten 4:19
  – Micha’s adventsverlangen, Micha 7:7
  – Jakobs adventsverlangen, , Genesis 49:18
  – Maria’s lofzang, Lukas1:53a
  – De naamgeving van Jezus, Mattheus1:25b
  – Kerstfeest, Jesaja 9:5a
  – De schuilplaats des Allerhoogsten, Psalm 91:1
  Bij de samenstelling is rekening gehouden met het kerkelijk jaar. De meditaties zijn bijzonder geschikt om gelezen te worden bij een weekopening of -sluiting.
  Speciaal voor de uitdeling aan ouderen is een groter lettertype gebruikt.

  In winkelmand