Rechtvaardig voor God, door het geloof. 20 preken, deel I. / Weldaden van het Genadeverbond. 21 preken, deel II. / Volgen van Christus, een kruisdragend leven. 21 preken, deel III.

30.00

Paperback, 435 / 344 / 355 blz. (in het 2e deel wat potloodstrepen in enkele preken)

Deel I:
– Bede om behoud van de ziel – Psalm 26:9
– Zware tijden in de laatste dagen -2 Timotheüs 3:1
– Een plechtige verklaring dat de tijd eens eindigen zal – Opbenbaring 10:6 en 7 (nieuwjaarspreek)
– Een goede voorbereiding – Lukas 12:40
– De ellende van hen die Christus verwerpen – Spreuken 8:36
– De blijde tijding van het Evangelie – Jesaja 9:5
– Vereniging met Christus – 1 Kortinthe 1:30
– De beste beschutting tegen de dag der wraak – Hebreeën 11:28
– Het gevaar van het uitstellen van de bekering – Spreuken 6:10 en 11
– Gelovigen kennen de verborgenheid van Christus’ koninkrijk – Markus 4:11
– Plaats voor zondaren in Christus’ huis – Lukas 14:22
– Een onfeilbare belofte tegen ongelovig vrezen – Openbaring 1:17 en 18
– Bede om opheffing van het oordeel – Jeremia 14:7
– De gelukkige verwachting van de bruid -Hooglied 2:7
– De zonde en het gevaar van scheuring – 2 Korinthe 1:10
– Het zoeken naar de plaats van eeuwige rust – Hebreeën 13:14
– De gemeenschap der heiligen – 1 Korinthe 10:17 (twee preken)
– Christus, de Gave van de Vader aan Zijn uitverkoren volk – Jesaja 55:4
– De zuchters verzegeld – Ezechiël 9:4
Het laatste viertal wordt voorafgegaan van een voorwoord van C. Brem.

Deel II:
– Jakobs worsteling op de zegen – Genesis 32:26
– Het grote nut der beproeving van Gods volk – Genesis 42:36
– Het vergaderen van de bondgenoten – Psalm 50:5 (drie preken)
– Christus’ nodiging aan Zijn bruid – Hooglied 4:8
– De eeuwigdurende ondertrouw – Hosea 2:18
– De plicht in de vreze des Heeren te wandelen, in een tijd van verval – Genesis 6:9
– Belijdenis en wandel moeten overeenstemmen – Deuteronomium 5:29
– De Heere helpt Zijn volk – 1 Samuël 7:12
– Een gewillig volk – Psalm 110:3
– De ellende van de mens in zijn natuurstaat – Romeinen 5:12
– Wreekt uzelf niet-Romeinen – 12:19
– De roeping zich af te scheiden van de wereld en haar begeerlijkheden – 2 Korinthe 6:17 en 18
– Het verschil tussen de rechtvaardige en de goddeloze – Spreuken 14:32
– Christenen aangespoord tot waakzaamheid – Markus 13:37
– De zaligmakende, krachtdadige roeping van Zacheüs – Lukas 19:5
– De besluiten Gods – Efeze 1:11
– Er blijft een rust over voor het volk van God – Hebreeën 4:3
– Wie Christus belijd, moet afstaan van ongerechtigheid – 2 Timotheüs 2:19
– Geestelijke ondertrouw – 2 Korinthe 11:2

Deel III:
– Het werk der Voorzienigheid – Mattheüs 10:29
– De gezegende uitkomst van het altijd bidden en niet vertragen – Lukas 18:8c
– Het buitengewone geval van de moordenaar aan het kruis – Lukas 23:42
– De oude en de nieuw mens in de gelovigen – Romeinen 6:6
– Christus, het leven van de gelovige – Filippenzen 1:21
– Christus, de Zaligmaker van de wereld – 1 Johannes 4:14
– Het belang van bidden zonder ophouden – 2 Thessalonicenzen 5:17
– Het groot verlangen van de heiligen – Psalm 4:6
– Christus eist toegang tot zondaarsharten – Psalm 24:9
– De onderscheiden kenmerken van de ware gelovigen – Psalm 142:5 (twee preken)
– Christus nodigt vermoeiden en beladenen – Mattheüs 11:28
– Evangeliedwang – Lukas 14:23b
– Het belangrijkste doel en grootste geluk van de mens – 1 Korinthe 10:31 en Psalm 73:25 en 26
– Eén ding ontbreekt u – Markus 10:21a
– Verkoop alles – Markus 10:21b
– Verkoop alles – Markus 10:21c
– Geef het de armen – Markus 10:21d
– Neem uw kruis op – Markus 10:21e
– De droevige afloop – Markus 10:22
– Gelovigen zijn vrienden van Christus – Johannes 15:14

Auteur: Boston, Thomas
Uitgever: De Gihonbron - Middelburg 2011

1 op voorraad

Categorieën: ,