Twintig verzamelde leerredenen (welke niet voorkomen in o.a.: De Evangelie-Predikstoel, 5 achttallen en 12 zestallen).

20.00

Gebonden, 362 blz.
1. De geweldenaar des doods door den dood vernietigd – Hebreeën 2 : 14 – 15
2. Alle dingen aan Jezus’ voeten onderworpen – Hebreeën 2 : 8
3. De liefde van Christus betoond in de overgaaf van Zich-zelven voor de gemeente – Efeze 5 : 25 – 27
4. Een geestelijk dood zijn en een verborgen leven – Kolossenzen 3 : 2 – 4
5. Eene levende, Gode welbehagelijke offerande – Romeinen 12 : 1 – 2
6. De vurige beproeving – 1 Petrus 4 : 12 – 13
7. Het nieuwe testament en het bloed der besprenging – Hebreeën 12 : 24
8. Het vonnis des doods – 2 Korinthe 1 : 9 – 10
9. Genadiglijk getrokken en verkwikt – Hosea 11 : 4
10. Goddelijke zekerheden – 1 Johannes 5 : 20
11. De genade meerder dan de zonde – Romeinen 5 : 20b – 21
12. Het Evangelie, eene kracht Gods tot zaligheid – 1 Thessalonicenzen 1 : 5a
13. Evangelische vrucht, de toets van het ware Christendom – Johannes 15 : 8
14. Het opwassen in Christus – Efeze 4 : 14, 15
15. Het verhoogde Hoofd, en een bekwamelijk zamengevoegd lichaam – Efeze 4 : 15b, 16
16. De plaats der melaatschheid – Leviticus 13 : 45, 46
17. De melaatsche gereinigd – Leviticus 14 : 14
18. Het Koninkrijk Gods, voor de wijzen en verstandigen verborgen en den kinderkens geopenbaard – Mattheüs 11 : 25
19. Vereeniging met Christus in dood en leven – 2 Timotheüs 2 : 11, 12, 13
20. De zekere bewaring en veilige verberging – Psalm 17 : 8

Auteur: Philpot, J.C.
Uitgever: G.J. van Horssen - Barneveld 1977

1 op voorraad

Categorie: